Cách để xác định yêu cầu quy định pháp luật liên quan khi triển khai ISO 13485

Thiết bị y tế được định nghĩa: Là các loại trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư,…Phục vụ cho con người theo nhiều mục đích như chẩn đoán, ngăn ngừa,... Read more »

Xác định bối cảnh tổ chức có quan trọng trong việc triển khai ISO 13485 không

Xác định bối cảnh tổ chức không phải là một trong những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 13485. Thế nhưng đây lại là yêu cầu bắt buộc trong ISO 9001:2015. Theo... Read more »

Tìm hiểu về yêu cầu hiệu chuẩn trong ISO 13485

Quá trình sản xuất thiết bị y tế vô cùng phức tạp. Chính vì vậy các yêu cầu liên quan tới hiệu chuẩn trong ISO 13485 phải có độ chính xác cao... Read more »

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ

KHẨU TRANG Y TẾ Hiện nay, đại dịch Covid 19 đã thực sự gây ra một cú sốc cho toàn bộ thế giới. Nó không chỉ nguy hại về sức khỏe, đại... Read more »
0985.422.225