Tài liệu ISO 45001 – Danh mục tài liệu và hồ sơ bắt buộc

 1. TÓM TẮT VỀ ISO 45001  Tiêu chuẩn mới ISO 45001 đã được công bố. Việc chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn mới đang ở phía trước.Một trong những bước... Read more »
0985.422.225