Tài liệu ISO 45001 – Danh mục tài liệu và hồ sơ bắt buộc

1. TÓM TẮT VỀ ISO 45001 

Tiêu chuẩn mới ISO 45001 đã được công bố. Việc chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn mới đang ở phía trước.Một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi, cũng như trong quá trình thực hiện ban đầu. Đó là xác định những tài liệu và hồ sơ nào là cần thiết cho một Hệ thống Quản lý sức khỏe và An toàn Lao động (OH&SMS) hiệu quả dựa trên ISO 45001.

Nội dung này sẽ giúp lãnh đạo và nhân viên liên quan đến việc thực hiện hoặc chuyển đổi ISO 45001. Nó cũng giúp loại bỏ bất kỳ hiểu lầm nào về các tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn.Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy giải thích về tài liệu nào là bắt buộc theo Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018. Các tài liệu không bắt buộc thường được sử dụng trong OH & SMS. Các nội dung này sẽ được triển khai, được trình bày theo cùng thứ tự và các mệnh đề được đánh số như trong ISO 45001.

Doanh nghiệp có thể tìm hiểu cụ thể về tiêu chuẩn ISO 45001 tại bài vết: ISO 45001:2018 – Những nội dung quan trọng

2.  GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU ISO 45001 

Tài liệu cần thiết để thực hiện ISO 45001 bao gồm mọi tài liệu được yêu cầu rõ ràng theo tiêu chuẩn. Cộng với bất kỳ tài liệu bổ sung nào mà công ty xác định là cần thiết cho việc duy trì hiệu lực Hệ thống quản lý OH & SMS dựa trên ISO 45001.

Nhiều công ty quá chú trọng tới các tài liệu. Với suy nghĩ rằng họ cần ghi lại tất cả các quy trình được thực hiện trong tổ chức. Họ không nhận ra rằng để có thể đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 thì điều này là không cần thiết.Trong khi cố gắng thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn. Các tổ chức có xu hướng xây dựng quá nhiều các tài liệu để cảm thấy yên tâm hơn. Mặc dù đôi khi nó hữu ích, tuy nhiên điều này có thể phản tác dụng. Bởi vì nó làm cho việc thực hiện hệ thống khó vận hành và duy trì hơn. Cũng như làm cho hệ thống OH&SMS trở thành gánh nặng cồng kềnh.

Như vậy, các tổ chức sẽ bỏ lỡ cơ hội để cải tiến của mình cũng như khách hàng. Trong tài liệu này, bạn sẽ được giải thích một cách dễ hiểu, những tài liệu nào là yêu cầu thối thiểu phải có trong ISO 45001. cũng như một danh sách các tài liệu thường được sử dụng. Nó có thể giúp bạn làm cho hệ thống OH & SMS hiệu quả hơn.

3. NHỮNG TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ NÀO ĐƯỢC YÊU CẦU TRONG ISO 45001

3.1 Tài liệu bắt buộc của ISO 45001

Tài liệu bắt buộc Điều khoản của ISO 45001:2018
Phạm vi của hệ thống quản lý OH&S 4.3
Chính sách của HTQL OH&S 5.2
Trách nhiệm và quyền hạn trong HTQL OH&S 5.3
Quá trình để giải quyết các rủi ro và cơ hội OH&S 6.1.1
Phương pháp và tiêu chí đánh giá rủi ro OH&S 6.1.2.2
Mục tiêu OH&S và kế hoạch để đạt được 6.2.2
Thủ tục chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp 8.2

3.2 Hồ sơ bắt buộc của ISO 45001

Hồ sơ bắt buộc Điều khoản của ISO 45001:2018
Rủi ro và cơ hội và hành động của OH&S để giải quyết chúng 6.1.1
Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác 6.1.3
Bằng chứng về năng lực nhân sự 7.2
Bằng chứng về truyền thông 7.4.1
Danh sách tài liệu bên ngoài 7.5.3
Kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn 8.2
Kết quả giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện 9.1.1
Bảo trì, hiệu chuẩn hoặc xác minh thiết bị giám sát 9.1.1
Kết quả đánh giá sự tuân thủ 9.1.2
Kế hoạch đánh giá nội bộ 9.2.2
Kết quả xem xét lãnh đạo 9.3
Bản chất của sự cố hoặc sự không phù hợp và bất kỳ hành động tiếp theo nào được thực hiện 10.2
Kết quả của bất kỳ hành động và hành động khắc phục, bao gồm hiệu quả của chúng 10.2
Bằng chứng về kết quả cải tiến liên tục 10.3

Đây là những tài liệu và hồ sơ được yêu cầu duy trì cho tiêu chuẩn ISO 45001. Nhưng bạn cũng nên duy trì bất kỳ hồ sơ nào khác mà bạn có xác định là cần thiết. Nhằm đảm bảo hệ thống của bạn có thể hoạt động, được duy trì và cải tiến liên tục.

3.3 Các tài liệu không bắt buộc thường được sử dụng của ISO 45001

ISO 45001 đưa ra các yêu cầu nhất định để “thiết lập, thực hiện và duy trì một quá trình”. Những yêu cầu này không nhất thiết phải được chuyển thành tài liệu. Nhưng nếu cân nhắc độ phức tạp của một số quá trình thuộc danh mục này. Nó có thể có lợi cho tổ chức xem xét các quá trình này khi quyết định những gì cần được ghi lại ngoài tài liệu bắt buộc.

Đây là ví dụ về các tài liệu không được yêu cầu theo tiêu chuẩn nhưng có lợi cho OH&SMS:

Tiêu đề tài liệu Điều khoản của ISO 45001:2018
Quy trình xác định bối cảnh của tổ chức và các bên quan tâm 4.1
Sổ tay OH&S 4
Quy trình tham vấn và tham gia của người lao động 5.4
Quy trình xác định và đánh giá mối nguy 6.1.2.1
Quy trình trao đổi thông tin 7.4.1
Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ 7.5
Quy trình lập kế hoạch và kiểm soát vận hành 8.1
Quy trình quản lý thay đổi 8.1.3
Quy trình đánh giá nội bộ 9.2
Quy trình xem xét lãnh đạo 9.3
Quy trình điều tra sự cố 10.2
Quy trình quản lý sự không phù hợp và hành động khắc phục 10.2

Một nguyên tắc quan trọng khi quyết định nếu bạn muốn xây dựng tài liệu cho một quá trình. Đó là: Nếu ở đó có một khả năng mà quá trình sẽ không được thực hiện theo kế hoạch. Vậy thì bạn nên xây dựng tài liệu cho quá trình này. Trong nhiều trường hợp, đây là cách tốt nhất để đảm bảo rằng Hệ thống quản lý chất lượng của bạn được triển khai một cách đáng tin cậy.

 4. CÁCH CẤU TRÚC TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ TRONG TIÊU CHUÂN ISO 45001 

ISO 45001 không có nhiều yêu cầu liên quan đến tài liệu. Do đó bắt buộc bạn phải tối ưu hóa khối lượng tài liệu OH & SMS của bạn. Bằng cách cố gắng xây dựng tài liệu đáp ứng tất cả các yêu cầu. Đồng thời nớ vẫn đơn giản và nhẹ nhàng. Thay vì chỉ ghi lại tất cả theo từng yêu cầu của tiêu chuẩn. Tổ chức nên tập trung vào các thông tin quan trọng nhất. Cung cấp một lượng thông tin đầy đủ cho nhân viên của mình để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý.

Các khuyến nghị về việc xây dựng các tài liệu OH & SMS như sau:

4.1 Sổ tay OH & S.

Sổ tay không phải là một tài liệu bắt buộc. Nhưng thường là một phần thiết yếu của hệ thống OH & SMS. Tài liệu này là bản tóm tắt toàn bộ hệ thống quản lý OH & SMS của bạn với tham chiếu đến thủ tục và hồ sơ trong hệ thống, và đó là một nơi thích hợp để đặt tất cả các thông tin quan trọng không phù hợp với bất kỳ tài liệu nào khác về OH&SMS của bạn.

Để biết thêm thông tin. Hãy xem: Tổ chức của bạn có cần hướng dẫn về sức khỏe & an toàn không ?

4.2 Quy trình xác định bối cảnh của tổ chức và các bên quan tâm.

Đây là một yêu cầu mới trong Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Nó có thể là một ý tưởng tốt để tài liệu không chỉ là kết quả của việc xác định bối cảnh. Mà còn là quá trình của chính nó. Tài liệu này có thể xác định những yếu tố nào của bối cảnh cần được xem xét, ai sẽ tham gia, phương pháp nào sẽ được sử dụng và tần suất thông tin về bối cảnh sẽ được sửa đổi.

Thủ tục xác định Bối cảnh của Tổ chức và các Bên quan tâm có thể giúp ích rất nhiều trong việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn ban đầu và những yêu cầu mới.

4.3 Phạm vi OH & S.

Tài liệu này thường khá ngắn và được xây dựng đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 45001. Thông thường, nó là một tài liệu độc lập có tên là Phạm vi của OH&SMS. Mặc dù nó có thể là sáp nhập vào Sổ tay OH&S. Trong đó xác định các hạn chế của hệ thống quản lý OH&S công ty của bạn và xác định những yếu tố nào được bao gồm và cách chúng tương tác.

Tìm hiểu thêm về Phạm vi OH&S trong bài viết: Cách xác định phạm vi của OH&SMS.

4.4 Chính sách OH & S.

Chính sách OH&S được dự định là một tài liệu của công ty về ý định đáp ứng tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, và liên tục cải thiện. Chính sách này là trọng tâm cho công ty để định hướng hoạt động và việc truyền đạt mục tiêu của tổ chức trở nên dễ dàng hơn. Nó thường được ghi lại trong Sổ tay OH&S. Và được công bố trong toàn tổ chức như một cách để truyền đạt tới tất cả nhân viên. Vì mọi nhân viên đều phải hiểu chính sách liên quan đến công việc của mình như thế nào.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách viết Chính sách OH & S.

4.5 Vai trò và trách nhiệm trong OH & SMS.

Có hai lựa chọn để làm tài liệu này cho yêu cầu này. Đầu tiên là có một tài liệu chung sẽ xác định vai trò và trách nhiệm trong OH & SMS cho toàn bộ tổ chức. Thứ hai là có vai trò và trách nhiệm được ghi nhận trong tài liệu OH & S khác nhau. Chẳng hạn như thủ tục và hướng dẫn công việc. Cả hai cách tiếp cận đều ổn, và nó tùy thuộc vào tổ chức quyết định cách phù hợp nhất.

Để biết thêm thông tin. Hãy xem: Vai trò và trách nhiệm đã thay đổi như thế nào trong DIS/ISO 45001.

4.6 Tham vấn và tham gia của người lao động.

Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức thực hiện, thiết lập và duy trì một quy trình tham vấn và tham gia của người lao động ở tất cả các cấp và các bộ phận trong việc triển khai, lập kế hoạch, thực hiện, thực hiện hiệu suất và hành động cho cải tiến OH & SMS.

Mặc dù không bắt buộc, nhưng nó có thể có lợi cho tổ chức. Nó để ghi lại các cơ chế và cung cấp nguồn lực cho việc xác định trách nhiệm. Nếu bạn muốn giảm tài liệu, quy trình này có thể được hợp nhất với quá trình trao đổi thông tin vào Thủ tục truyền thông, tham gia và tư vấn.

4.7 Phương pháp và tiêu chí đánh giá rủi ro OH & S.

Để giải quyết các rủi ro và cơ hội. Tổ chức cần xác định và đánh giá những rủi ro và cơ hội nào đáng để giải quyết. Tiêu chuẩn yêu cầu DN thiết lập các tiêu chí và phương pháp đánh giá rủi ro và cơ hội. Doanh nghiệp cần xác định những điều quan trọng mà tổ chức cần tập trung. Các phương pháp và tiêu chí có thể được hợp nhất với Quy trình giải quyết các rủi ro và cơ hội và mối nguy OH & S vào trong Thủ tục giải quyết các rủi ro và cơ hội và các mối nguy OH & S để giảm số lượng tài liệu trong OH & SMS.

4.8 Quá trình giải quyết các rủi ro và cơ hội của OH & S.

Không giống như các tiêu chuẩn khác bám theo phụ lục SL và Cấu trúc cấp cao. ISO 45001 yêu cầu tổ chức phải có bằng chứng cho quá trình giải quyết các rủi ro và cơ hội. Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội phải bao gồm các hành động được thực hiện bởi tổ chức để xác định rủi ro và cơ hội và có thể được hợp nhất với Quy trình giải quyết các rủi ro và cơ hội và các rủi ro OH & S.

4.9 Quy trình xác định và đánh giá mối nguy.

Phương pháp và tiêu chí đánh giá Các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp thường là một yêu cầu pháp lý. Do đó, tiêu chuẩn không yêu cầu thủ tục rõ ràng cho điều này. Trong trường hợp bạn đã có tài liệu này do các yêu cầu pháp lý. Bạn nên tham chiếu đến nó trong Sổ tay OH&S của mình và tránh viết một quy trình bổ sung.

Nếu các yêu cầu pháp lý như vậy không tồn tại. Nó có thể giúp ích cho tổ chức để có một quy trình đánh giá các mối nguy OH&S. Trong trường hợp này, nó có thể được hợp nhất với quy trình để giải quyết các rủi ro và  cơ hội vào Quy trình giải quyết các rủi ro và cơ hội và các rủi ro OH & S.

Để biết thêm thông tin, hãy xem: Cách xác định và phân loại các mối nguy OH&S.

4.10 Pháp lý và các yêu cầu khác.

Công ty của bạn phải biết và hiểu yêu cầu pháp lý áp dụng cho thực tiễn kinh doanh. Để thực hiện công việc này, bạn cần nghĩ ra một cách để đảm bảo rằng bạn biết luật nào được áp dụng và cách bạn sẽ cập nhật các thay đổi pháp lý.

Ngoài ra, các nghĩa vụ đối với các bên quan tâm khác cũng phải được xác định. Đây là một phần trong việc xác định các bên quan tâm và nhu cầu và mong đợi của họ. Vì vậy nó nên được thực hiện trong quá trình này. Tiêu chuẩn yêu cầu nghĩa vụ tuân thủ phải được ghi lại và đánh giá một cách thường xuyên.

4.11 Mục tiêu và kế hoạch của OH & S để đạt được chúng.

Các mục tiêu được bắt nguồn từ mục tiêu dài hạn được nêu trong Chính sách của OH & S. Nó là phương pháp chính được các công ty sử dụng để tập trung mục tiêu này vào các kế hoạch cải tiến. Mục tiêu dự định là S.M.A.R.T. (cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, thực tế và dựa trên thời gian). Chúng nên có sự liên quan ở tất cả các cấp của công ty. Nghĩa là tất cả nhân viên nên hiểu công việc của họ hỗ trợ đáp ứng các mục tiêu của OH & S và các kế hoạch để đạt được các mục tiêu đó như thế nào.

4.12 Bằng chứng về năng lực.

Lưu giữ hồ sơ để chứng minh rằng bạn đã xác định những năng lực cần thiết cho các quy trình quan trọng trong OH & SMS của bạn và cách nhân viên đáp ứng các năng lực này. Nếu năng lực không được đáp ứng bởi các cá nhân chịu trách nhiệm cho hành động. Bạn giải quyết việc đào tạo để mang lại hiệu quả rõ rệt như thế nào ?

4.13 Quá trình trao đổi thông tin.

ISO 45001 yêu cầu tổ chức thực hiện trao đổi và tham khảo ý kiến với nhân viên, nhà thầu phụ và các bên liên quan bên ngoài về các vấn đề liên quan sức khỏe và an toàn lao động. Nó cũng là yêu cầu đối với quá trình, tài liệu và phản hồi các thông tin liên quan với các bên quan tâm.

Không giống như ISO 14001, đòi hỏi tổ chức phải thông báo cho cơ quan quản lý. ISO 45001 yêu cầu tổ chức phải xem xét thông tin từ các bên quan tâm bên ngoài về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn.

4.14 Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ.

Làm thế nào để bạn phê duyệt, cập nhật và phê duyệt lại các tài liệu ? Khi một tài liệu được thay đổi, làm thế nào để bạn xác định các thay đổi ? Đảm bảo rằng mọi người có nó và ngừng sử dụng các tài liệu lỗi thời ? Làm thế nào để bạn chắc chắn rằng các tài liệu có thể đọc, và bạn kiểm soát các tài liệu đến từ bên ngoài tổ chức của bạn để sử dụng như thế nào ?

Bạn cần duy trì hồ sơ cho thấy hệ thống OH & SMS của bạn được triển khai. Bao gồm cách bạn xác định, lưu trữ và bảo vệ các tài liệu để chúng có thể được truy xuất khi cần thiết, trong khoảng thời gian chính xác, và được hủy bỏ khi không còn cần thiết nhưng không phải từ trước đó ?

4.15 Danh sách tài liệu bên ngoài.

Mặc dù hồ sơ này không được yêu cầu rõ ràng.  Tiêu chuẩn yêu cầu tài liệu bên ngoài cần thiết của hệ thống OH & SMS được xác định và kiểm soát. Giữ một bản ghi của tất cả các tài liệu bên ngoài liên quan đến OH & SMS là cách tốt nhất để đáp ứng yêu cầu này và chứng minh tuân thủ nó.

4.16 Thủ tục lập kế hoạch hoạt động và kiểm soát.

Khi bạn đã xác định rằng hoạt động của bạn có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Bạn cần đặt các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa thương tích xảy ra. Để có được sự hiểu biết và cách nhất quán để làm những gì cần thiết để tránh sự cố xảy ra, bạn sẽ cần phải thiết lập một quy trình kiểm soát. Nếu không có tình huống nào, bạn cần đảm bảo rằng không có sai lệch so với chính sách và mục tiêu, hoặc các mối nguy hiểm đáng kể liên quan, và khi đó các thủ tục này không bắt buộc.

4.17 Thủ tục quản lý thay đổi.

Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức thực hiện một quy trình cho kiểm soát và lập kế hoạch cho những thay đổi tạm thời và vĩnh viễn trong OH & SMS. Mục đích của quá trình này là để đảm bảo tuân thủ pháp luật và các yêu cầu tiêu chuẩn. Xem xét về những thay đổi ngoài ý muốn để giảm thiểu tác động bất lợi cho nhân viên. Những thay đổi cũng có thể dẫn đến các cơ hội OH & S tiềm năng.

4.18 Chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp.

Khi có nguy cơ xảy ra trường hợp khẩn cấp (chẳng hạn như sự cố tràn hóa chất). Bạn cần phải có kế hoạch để ứng phó và phản ứng với tình huống khẩn cấp. Bạn cần hạn chế thiệt hại môi trường bạn sẽ gây ra. Ngoài ra, cần phải đảm bảo rằng kế hoạch khẩn cấp sẽ được theo dõi bởi các nhân viên. Điều này được thực hiện bằng cách diễn tập các kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Đồng thời định kỳ xem xét và sửa đổi quy trình và kế hoạch.

4.19 Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu suất OH & S.

Khi bạn xác định một điểm trọng yếu của một quá trình, bạn cũng sẽ cần xác định xem đặc tính này có thể tồn tại rủi ro OH & S đáng kể hay không nếu nó không được kiểm soát bởi công ty. Khi gặp trường hợp này, tổ chức cần ghi lại những gì thông tin cần được theo dõi để nhân viên có thể phản ứng với những thay đổi trong kết quả và tránh các mối nguy hiểm về sức khỏe và an toàn lao động.

4.20 Bảo trì, hiệu chuẩn hoặc xác minh thiết bị giám sát.

Trong quy trình của bạn, bạn cần phải giám sát và đo lường các yếu tố quan trọng của OH&SMS. Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Ví dụ, bạn có thể cần phải đo nồng độ của một hóa chất tại nơi làm việc của bạn. Khi bạn làm điều này, bạn cần sử dụng thiết bị hiệu chuẩn để đảm bảo số đo của bạn là chính xác và duy trì các hồ sơ của việc hiệu chuẩn.

4.21 Đánh giá nội bộ.

Làm thế nào để bạn đánh giá Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của bạn để đảm bảo rằng nó đang thực hiện theo kế hoạch và có hiệu quả? Ai chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiệnkiểm toán? Làm thế nào để bạn báo cáo kết quả, và những hồ sơ được lưu giữ? Làm thế nào để bạn theo dõi động khắc phục các điểm lưu ý trong đánh giá?

4.22 Xem xét của lãnh đạo.

Đó là một khuyến cáo cho các tổ chức nên có quy trình xem xét của lãnh đạo nơi tổ chức có thể xác định các đầu vào và đầu ra của việc xem xét của lãnh đạo, cũng như người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và thực hiện việc xem xét của lãnh đạo. Tương tự kết quả của việc xem xét lãnh đạo, tổ chức cần tạo ra hồ sơ với tất cả các kết quả đầu ra cần thiết của quá trình này.

4.23 Điều tra sự cố và báo cáo.

Sự cố an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là những vấn đề lớn đối với tổ chức, ngay cả khi họ không đưa ra kết quả thương tích của nhân viên. Những sự cố như vậy cần được điều tra để xác định nguyên nhân sự cố và có biện pháp ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Hồ sơ về điều tra sự cố và các hành động tiếp theo được thực hiện cần phải được ghi lại.

4.24 Quản lý sự không phù hợp và hành động khắc phục.

Với Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, bạn sẽ thấy rằng có sự không phù hợp xảy ra trong các quy trình của mình mà bạn sẽ cần phải sửa, và khi bạn điều tra nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề này, bạn sẽ phải thực hiện hành động khắc phục. Bạn sẽ cần phải lưu giữ hồ sơ của các hoạt động này để thấy được các cải tiến.

4.25 Bằng chứng về kết quả cải tiến liên tục.

Đây là một yêu cầu hoàn toàn mới nhằm đảm bảo rằng tổ chức thực hiện các hành động nhằm cải tiến hệ thống OH & SMS của mình và cung cấp bằng chứng những hành động đó được thực hiện. Ngoài ra, loại hồ sơ này có thể hữu ích trong quá trình xem xét lãnh đạo tiếp theo để đánh giá hiệu quả của các hành động cải tiến.

5.  KẾT LUẬN

Việc triển khai ISO 45001 có thể biến thành một dự án có vấn đề nếu bạn không thiết lập chính xác ngay từ sự bắt đầu. Các tài liệu được yêu cầu bởi tiêu chuẩn, được mở rộng bởi tài liệu không bắt buộc, tạo thành một phần quan trọng trong việc thực hiện OH & SMS. Biết tiêu chuẩn yêu cầu những gì như tài liệu bắt buộc giúp tổ chức được chuẩn bị tốt cho đánh giá chứng nhận. Mặt khác, các quyết định liên quan đến việc bổ sung các tài liệu không bắt buộc phải thể hiện sự cân bằng giữa năng lực của nhân viên và kiểm soát hành chính có thể giúp tổ chức tránh sự không phù hợp.

Thực hiện cả tài liệu bắt buộc và không bắt buộc trong một phạm vi tối ưu làm tăng hiệu quả của OH & SMS và tạo ra lợi ích cho cả tổ chức áp dụng và khách hàng của chính họ.

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


    X