12 Bước chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 (Nhanh nhất)

Chuyển đổi OHSAS 18001 sang ISO 45001 ISO đã ban hành ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào ngày 12/03/2018. Theo quy định Doanh nghiệp... Read more »