Quy trình chứng nhận ISO 9001 là các bước thực hiện của 01 Tổ chức chứng nhận khi đánh giá Doanh nghiệp.

Quy trình chứng nhận ISO 9001 phải tuân thủ theo các nguyên tắc của Tổ chức ISO thế giới. Ngoài ra phải các quy định của pháp luật Việt nam về đánh giá chứng nhận.

Do vậy, việc hiểu và nắm được quy trình này sẽ quan trọng cho Doanh nghiệp. Vì chỉ khi có đầy đủ hồ sơ theo quy trình chứng nhận dưới đây. Giấy chứng nhận của Doanh nghiệp mới có hiệu lực.

CÁC TIỀU CHUẨN SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 9001

Bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn sau:

– Tiêu chuẩn ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.

Tiêu chuẩn này mô tả cơ sở và quy định các thuật ngữ cho các hệ thống quản lý chất lượng. Nó chứa đựng những ngôn ngữ cốt lõi của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

Doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận sẽ sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn này.

– Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015  được xem là phần cốt yếu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ đưa ra các yêu cầu mà Doanh nghiệp cần phải tuân theo.

Các yêu cầu sẽ cụ thể hóa trong từng điều khoản. Doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống để phù hợp với các điều khoản này. Còn tổ chức chứng nhận sẽ đánh giá Doanh nghiệp dựa theo các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001.

– Tiêu chuẩn ISO 19011:2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường.

Đây là bộ tiêu chuẩn hướng dẫn việc đánh giá chứng nhận ISO. Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện theo các quy định trong tiêu chuẩn này để đánh giá chứng nhận.

Doanh nghiệp sử dụng tiêu chuẩn này trong việc đánh giá nội bộ và giám sát hoạt động của tổ chức chứng nhận.

Trong quy trình chứng nhận, tổ chức chứng nhận sẽ sử dụng 03 tiêu chuẩn trên làm căn cứ chính. Ngoài ra còn rất nhiều tiêu chuẩn khác phục vụ cho quá trình đánh giá chứng nhận.

Doanh nghiệp có thể dowload các tiêu chuẩn trên tại https://thuvienphapluat.vn/ . Hoặc tại Website của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng: https://tcvn.gov.vn/

3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ISO 9001

Để thực hiện cấp chứng nhận ISO 9001, Doanh nghiệp cần đạt được các điều kiện sau:

Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đầu tiên, Doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống của lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Doanh nghiệp có thể có 02 cách để xây dựng thành công hệ thống này. Bao gồm:

1./ Tự xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015

2./ Thuê đơn vị tư vấn về việc xây dựng và áp dụng ISO.

ISOCERT là một đơn vị tư vấn độc lập. ISOCERT có đội ngũ toàn quốc và cam kết về việc xây dựng thành công hệ thống ISO.

Doanh nghiệp có thể tham khảo Kế hoạch triển khai ISO 9001 dưới đây để có thể xây dựng được hệ thống ISO cho doanh nghiệp mình.

Kết quả của bước này là Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.

Tổ chức tự đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001

Sau khi Doanh nghiệp đã có một hệ thống quản lý tốt. Doanh nghiệp có các bằng chứng chứng minh về sự phù hợp của mình.

Doanh nghiệp phải thực hiện tự đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình. Qua đó, Doanh nghiệp tự đánh giá xem hệ thống của mình có các điểm phù hợp hay không phù hơp với các yêu cầu tiêu chuẩn. Doanh nghiệp sẽ tìm ra các điểm chưa tốt của hệ thống. Tư đó, thực hiện các hành động khắc phục và cải tiến.

Gửi yêu cầu chứng nhận ISO tới Tổ chức chứng nhận

Sau khi doanh nghiệp đã có đủ 02 điều kiện trên, Doanh nghiệp cần lựa chọn tổ chức đánh giá chứng nhận.

Việc đánh giá chứng nhận sẽ được thực hiện khi Doanh nghiệp gửi yêu cầu cho tổ chức chứng nhận.

Quy trình đánh giá chứng nhận sẽ được thực hiện theo quy định của Tổ chức chứng nhận

Trên đây là những điều kiện cơ bản để Doanh nghiệp có thể đạt được Giấy chứng nhận ISO 9001.

5 BƯỚC THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 9001

Các bước thực hiện chứng nhận của Tổ chức chứng nhận tuân thủ theo quy định pháp luật và yêu cầu của thế giới.

Quy trình chứng nhận ISO 9001 bao gồm rất nhiều công việc và giai đoạn.

Tổ chức chứng nhận và Doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ theo Quy tắc và quy trình chứng nhận này.

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu quy trình chứng nhận ISO 9001 của Văn phòng chứng nhận quốc gia GOODVN – Tổ chức chứng nhận đã được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định chứng nhận.

Các bước chứng nhận ISO 9001:2015

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Bước đầu tiêu của Quy trình chứng nhận là Đăng ký chứng nhận. Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận thông qua Phiếu Đăng ký chứng nhận và hợp đồng.

Phiếu Đăng ký chứng nhận bao gồm các thông tin liên quan tới doanh nghiệp. Ví dụ: Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự….

Các thông tin này là rất quan trọng cho Tổ chức chứng nhận để tiến hành các bước tiếp theo.

ISOCERT sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc đăng ký và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận. ISOCERT sẽ hỗ trợ tất cả các thủ tục cho Doanh nghiệp.

Bước 2: Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá

Sau khi xem xét thông tin và trao đổi với Doanh nghiệp. Tổ chức chứng nhận sẽ lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng.

Kế hoạch đánh giá sẽ bao gồm các thông tin phục vụ quá trình chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; nội dung đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá.

Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động về các nội dung đánh giá. Tổ chức chứng nhận GOODVN sẽ luôn linh hoạt trong kế hoạch đánh giá. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Doanh nghiệp trong quá trình đánh giá.

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Đây là bước quan trọng nhất trong Quy trình đánh giá chứng nhận. Kết quả của bước này sẽ quyết định việc Doanh nghiệp có đạt được chứng chỉ ISO hay không.

Giai đoạn 1: Đánh giá và xem xét tài liệu của Doanh nghiệp.

Trước khi tới đánh giá tại hiện trường, các chuyên gia của Tổ chức chứng nhận sẽ liên hệ với Doanh nghiệp để thu thập các thông tin tài liệu của Doanh nghiệp.

Tài liệu này thường là các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của doanh nghiệp. Đây là các bằng chứng chứng minh sự phù hợp của doanh nghiệp về việc đã xây dựng được một bộ tài liệu theo ISO 9001.

Các chuyên gia sẽ đánh giá sơ bộ hệ thống tài liệu này với mục tiêu:

“ Tài liệu hệ thống đã đẩy đủ và phù hợp với ISO 9001 chưa ?”

Từ kết quả đánh giá này, chuyên gia sẽ khuyến nghị Doanh nghiệp sửa đổi và bổ sung các tài liệu còn thiếu trong hệ thống của mình. Đây là một trong những lợi ích quan trong của quá tình đánh giá tài liệu

Từ khuyến nghị và hướng dẫn của chuyên gia, Doanh nghiệp sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trong buổi đánh giá chính thức tại hiện trường.

Giai đoạn 2:  Đánh giá chứng nhận tại hiện trường (Đánh giá chính thức).

Sau khi đánh giá tài liệu và khuyến nghị cho Doanh nghiệp các điểm chưa phù hợp. Theo kế hoạch đánh giá, Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá thực tế tại Doanh nghiệp.

Đoàn đánh giá chứng nhận

Để thực hiện đánh giá, Tổ chức chứng nhận sẽ thành lập 01 đoàn đánh giá. Đoàn đánh giá bao gồm các chuyên gia đánh giá được phân công theo kinh nghiệm và lĩnh vực phụ trách.

Số lượng chuyên gia đánh giá phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực và thời gian đánh giá chứng nhận (man day).

Các chuyên gia đánh giá đều phải là những người có chứng chỉ Chuyên gia đánh giá trưởng và được phê duyệt về năng lực chuyên gia.

Nội dung đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015

Các nội dung đánh giá đều đã được thông báo cho Doanh nghiệp thông qua Kế hoạch đánh giá trước đó.

Nội dung đánh giá chủ yếu bao gồm:

 – Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn đã ban hành chưa.

– Chuyên gia sẽ đánh giá lãnh đạo; các phòng ban; công nhân viên về nhận thức ISO cũng như việc nắm bắt các quy trình, biểu mẫu của Doanh nghiệp.

– Chuyên gia sẽ đánh giá việc áp dụng các quy trình, hướng dẫn biểu mẫu đã xây dựng vào thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp.

– Chuyên gia sẽ đánh giá dựa theo Checklist và kinh nghiệp của chuyên gia

Với mục tiêu “ Đánh giá về các điểm phù hợp của Hệ thống quản lý doanh nghiệp với các yêu cầu trong điều khoản  tiêu chuẩn ISO 9001”. Các chuyên gia sẽ là người giúp Doanh nghiệp nhìn ra các điểm mạnh, điểm yếu của mình trong hệ thống.

Các điểm yếu sẽ được các chuyên gia khuyến nghị khắc phục để giúp doanh nghiệp cải tiến hệ thống.

Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập và tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Kết quả đánh giá chính thức tại Doanh nghiệp

Kết quả bước này là bằng chứng xác nhận cho việc Hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp tới tiêu chuẩn ISO 9001 hay không.

Sau khi buổi đánh giá kết thúc, Đoàn đánh giá sẽ có Báo cáo đánh giá về cuộc đánh giá. Báo cáo đánh giá sẽ đi kèm các hồ sơ khác trong thủ tục đánh giá chứng nhận.

Báo cáo đánh giá cũng sẽ đưa ra khuyến nghị của Trưởng đoàn đánh giá về cấp Giấy chứng nhận cho Doanh nghiệp.

Báo cáo đánh giá và Hồ sơ đánh giá sẽ được gửi về cho Ban thẩm xét hồ sơ và lãnh đạo Tổ chức chứng nhận.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và demo chứng chỉ

Thẩm xét hồ sơ đánh giá chứng nhận

Sau khi đã có kết quả đánh giá của đoàn đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và xem xét kết quả đánh giá.

Nếu kết quả đánh giá thể hiện Hệ thống quản lý của Doanh nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn ISO. Ban thẩm xét sẽ chuẩn bị hồ sơ để tiến hành cấp cấp giấy chứng nhận cho Doanh nghiệp

Bản demo chứng chỉ ISO 9001:2015

Trước khi cấp giấy chứng nhận chính thức; Tổ chức chứng nhận sẽ gửi Doanh nghiệp 01 bản demo chứng chỉ. Bản demo này sẽ có thông tin tương tự bản chính để Doanh nghiệp có thể xem xét về các thông tin trong chứng chỉ.

Nếu có điểm chưa đúng hoặc chưa phù hợp với thực tế Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể trao đổi với Tổ chức chứng nhận để điều chỉnh

Việc xác nhận thông tin chứng chỉ là một trong những bước quan trọng đê cấp giấy chứng nhận chính thức.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận ISO

Sau khi hồ sơ chứng nhận đã đầy đủ và kết quả chứng nhận là phù hợp. Đại diện của tổ chức chứng nhận ký chứng chỉ và các hồ sơ chứng nhận liên quan.

Giấy chứng nhận ISO 9001 có hiệu lực trong thời hạn 03 năm. Đánh giá giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần.

Bước cuối cùng trong quy trình này là việc bàn giao Giấy chứng nhận và hồ sơ chứng nhận cho Doanh nghiệp.

Việc duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 9001 sẽ được thông qua các cuộc đánh giá giám sát định kỳ của tổ chức chứng nhận.

Hết thời hạn hiệu lực 03 năm; Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận lại.

Trên đây là toàn bộ các bước và nội dung chính của Quy trình chứng nhận ISO 9001.

Để hiểu rõ hơn, Doanh nghiệp có thể tham khảo các bài viết khác của chúng tôi.

Đăng ký tổ chức đào tạo & xin cấp chứng nhận ISO 9001:

Tự hào là một tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và cấp chứng nhận iso 9001 hệ thống quản lý chất lượng, chúng tôi khẳng định mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý, phù hợp cho mọi loại hình đối tượng doanh nghiệp và tổ chức.

Hãy gọi cho chúng tôi để được chi phí và dịch vụ tốt nhất!

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 9001  

Tổ chức chứng nhận uy tín –   Chính sách dịch vụ chứng nhận tốt nhất:

ISOCERT luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất!

Doanh nghiệp được ISOCERT chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Chuyên gia của ISOCERT sẽ xây dựng bộ quy trình, hệ thống tài liệu mẫu phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp, để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.

ISOCERT sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.

Hỗ trợ công bố chất lượng.

Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

Với phương châm Nhanh chóng – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: ISOCERT luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

Gọi 0985.422.225 hoặc 0945.001.005 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ !

 GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ DO VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA CẤP  

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0

Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, ISOCERT là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeđể đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.

Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp

Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

Mẫu Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin dưới đây để nhận được sự tư vấn hiệu quả: