Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 10302

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng pháp lý cho sự phát triển, đổi mới hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Đặc biệt là TCVN 10302 – Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu cho phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng. Sau đây, ISOCERT cung cấp bài viết Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 10302 để đáp ứng nhu cầu cho các độc giả muốn tìm hiểu.

Khái quát TCVN

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 10302
Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 10302

TCVN là viết tắt của cụm từ Tiêu chuẩn Việt Nam, dùng làm ký hiệu tiền tố cho các bộ tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam.

Các TCVN do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) và các bộ, ngành tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, đề nghị thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Theo quy định tại Điều 12 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 thì có các loại tiêu chuẩn bao gồm: tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn thuật ngữ, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử và lấy mẫu, tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm, hàng hóa.

Hiện nay hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam có khoảng 6000 TCVN được phân theo lĩnh vực của khung phân loại TCVN, hoàn toàn phù hợp với khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế – ICS. Với mỗi lĩnh vực sẽ có một mã số tương ứng. Ví dụ: mã 01 là lĩnh vực/chủ đề xã hội học,thuật ngữ, tiêu chuẩn hóa, tư liệu; mã 11 là chăm sóc sức khỏe…..

Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia bao gồm số hiệu, năm công bố tiêu chuẩn đứng sau cụm từ viết tắt TCVN và được phân cách bằng dấu hai chấm. Ví dụ TCVN 7452 : 2004 là ký hiệu của tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu là 7452, được công bố vào năm 2004. Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế thì ký hiệu tiêu chuẩn gồm ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia và ký hiệu của tiêu chuẩn quốc tế để trong ngoặc đơn, cách nhau khoảng trống một ký tự. Ví dụ: TCVN 14063:2010 (ISO 14063:2006) là ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu 14063 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO 14063:2006 và được công bố năm 2010.

Hệ thống TCVN hiện nay đã đem lại những mặt tích cực: góp phần quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế xã hội; TCVN được xây dựng và phát triển sát thực các đối tượng cần thiết, bổ sung kịp thời các tiêu chuẩn thuộc các đối tượng theo yêu cầu quản lý cấp bách; số lượng TCVN hoàn toàn phù hợp hoặc tương đương với các tiêu chuẩn quốc tế ngày một tăng lên; các loại tiêu chuẩn ngày càng được đồng bộ, thống nhất; thủ tục, trình tự, phương pháp xây dựng TCVN luôn được cải tiến….

Sự khác biệt giữa TCVN và QCVN

  TCVN QCVN
Thuật ngữ Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

 

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

 

Hệ thống và ký hiệu 1. Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN;

2. Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ký hiệu là QCVN;

2. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, ký hiệu là QCĐ

Nguyên tắc, phương thức áp dụng Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.

Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.

 

Áp dụng bắt buộc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế – xã hội khác.

Làm cơ sở cho hoạt động đánh giá sự phù hợp.

 

Mục đích Dùng để làm chuẩn để phân loại,đánh giá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của đối tượng.

 

Quy định mức giới hạn mà đối tượng phải tuân thủ để đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường: bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng…

 

Đối với thương mại quốc tế Sản phẩm nhập khẩu không phù hợp tiêu chuẩn sẽ vẫn được phép lưu thông trên thị trường, nhưng thị phần của sản phẩm này có thể bị ảnh hưởng, nhưng nếu sản phẩm mà được người tiêu dùng ưa chuộng, đáp ứng được các tiêu chuẩn địa phương thì vẫn có thể làm tăng số lượng hàng hóa bán ra và tăng thị phần.

 

Nếu một sản phẩm nhập khẩu không đáp ứng các yêu cầu của một quy chuẩn kỹ thuật, nó sẽ không được phép đưa ra thị trường.

 

Phân loại Tiêu chuẩn thuật ngữ

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn phương pháp thử

Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản.

Quy chuẩn kỹ thuật chung

Quy chuẩn kỹ thuậ an toàn

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quá trình

Quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ

Căn cứ xây dựng Tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài;

Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật;

Kinh nghiệm thực tiễn;

Kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định.

Tiêu chuẩn quốc gia;

Tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài;

Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật;

Kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định.

TCVN 10302:2014 là gì?

TCVN 10302:2014 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia khoáng hoạt tính tro bay (tro bay) đã qua công nghệ xử lý tuyển khô hoặc tuyển ướt dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

Lưu ý: có thể sử dụng trực tiếp tro bay chưa tuyển nếu chất lượng phù hợp tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này được kết cấu thành 7 phần với các nội dung cơ bản sau:

 • Phạm vi áp dụng.
 • Tài liệu viện dẫn.
 • Thuật ngữ, định nghĩa (tro bay, tro tuyển, tro axit, tro bazơ).
 • Phân loại và ký hiệu (theo thành phần hóa học và theo mục đích sử dụng).
 • Yêu cầu kỹ thuật (tro bay dùng cho bê tông và vữa xây; tro bay dùng cho xi măng).
 • Phương pháp thử (cỡ lô và lấy mẫu; chuẩn bị mẫu; xác định tổng hàm lượng các oxit; ….).
 • Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

Cở sở pháp lý hỗ trợ chứng nhận TCVN 10302:2014

Bao gồm các tiêu chuẩn sau:

 • TCVN 141:2008, Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học.
 • TCVN 6882:2001, Phụ gia khoáng cho xi măng.
 • TCVN 8262:2009, Tro bay – Phương pháp phân tích hóa học.
 • TCVN 8825:2011, Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.
 • TCVN 10302:2014, Phụ gia hóa học cho bê tông.
 • TCVN 8827:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silicafume và tro trấu nghiến mịn.

Cách áp dụng các viện dẫn trên: Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISOCERT chứng nhận hợp chuẩn theo TCVN 10302 : 2014

Các chuyên gia chứng nhận của ISOCERT sẽ chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ của bạn theo quy trình đã được ISOCERT thiết lập như sau:

 • Bước 1: Tiếp xúc ban đầu
 • Bước 2: Đăng ký chứng nhận
 • Bước 3: Xem xét đăng ký chứng nhận
 • Bước 4: Chuẩn bị đánh giá
 • Bước 5: Đánh giá chứng nhận
 • Bước 6: Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá
 • Bước 7: Quyết định chứng nhận
 • Bước 8: Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, quy trình chứng nhận còn có thể có thêm các bước:

 • Bước 9: Chứng nhận lại
 • Bước 10: Đánh giá mở rộng
 • Bước 11: Đánh giá đột xuất

Chi tiết sẽ được các chuyên gia tư vấn chi tiết tại máy chủ của VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT là tổ chức chứng nhận độc lập, có uy tín, kinh nghiệm lâu năm; đảm bảo chất lượng số 1 trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận.

Hệ thống quản lý

ISOCERT với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

ISOCERT luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt các chuyên gia chứng nhận của ISOCERT được đào tạo chuyên môn cao và sâu để thực hiện những cuộc đánh giá chứng nhận có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ chứng nhận tích hợp

ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận tích hợp nhiều tiêu chuẩn đã được công nhận rộng rãi để giúp doanh nghiệp nhất quán, tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chính sách hậu mãi

Chúng tôi cũng cung cấp thêm cho quý khách hàng các chương trình hậu mãi: tư vấn miễn phí các dịch vụ liên quan, hỗ trợ đăng sản phẩm trên diễn đàn, website, hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng…

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 10302.

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

BT05 – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy  – Hà Nội

Website: https://chungnhanquocte.com

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225 – 0906.225.155

VĂN PHÒNG SÀI GÒN

65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://chungnhanquocte.com

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225 – 0906.225.155

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *