Bảo hộ tác phẩm viết

Bảo hộ tác phẩm viết không chỉ là một vấn đề khá phức tạp đặt ra với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mà cũng là khó khăn của cơ quan có thẩm quyền đối với quyền sở hữu trí tuệ. Phạm vi bài này, G-GLOBAL xin tư vấn một số vấn đề liên quan đến bảo hộ tác phẩm viết như sau:

Cơ sở pháp lý bảo hộ tác phẩm viết

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Dựa vào định nghĩa trên, ta có thể hiểu: tác phẩm viết là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện dưới dạng chữ viết; bao gồm: tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.  Các tác phẩm này đều được bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Việc đăng ký bảo hộ tác phẩm viết là không bắt buộc, tuy nhiên trên thực tế, các cá nhân, tổ chức thường đăng ký bảo hộ tác phẩm viết để đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích của mình khi có tranh chấp xảy ra.

Điều kiện bảo hộ đối tác phẩm viết:

 • Chủ thể được bảo hộ:

+ Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật sở hữu trí tuệ.

+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 • Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ tác phẩm viết:

+ Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

+ Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

+ Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Bảo hộ tác phẩm viết

Bảo hộ tác phẩm viết tức là việc tác phẩm của tác giả được pháp luật bảo hộ nhằm tránh các hành vi xâm phạm quyền đối với tác phẩm viết cũng như xử lý các hành vi đó.

Cơ chế bảo hộ: tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tiến hành đăng kí bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm viết tại cơ quna quản lý về quyền sở hữu trí tuệ theo trình tự thủ tục như sau:

Thủ tục đăng kí bảo hộ tác phẩm viết

Đăng kí bảo hộ tác phẩm viết được thực hiện như sau:

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm viết

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 • Tác giả, chủ sở quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm viết bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

 • Thẩm định hình thức hồ sơ
 • Thẩm định nội dung hồ sơ
 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho phù hợp

Bước 3: Công bố kết quả

Cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ chối cấp (giải thích lý do).

Hồ sơ đăng ký bảo hộ tác phẩm viết bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Thời hạn cấp văn bằng bảo hộ tác phẩm viết

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Dịch vụ liên quan đến bảo hộ tác phẩm viết

Văn phòng chứng nhận quốc tế G-GLOBAL tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ tác phẩm viết.

– Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, các hạn chế cơ bản của quyền tác giả tác phẩm viết.

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả tác phẩm viết.

 • Tư vấn phương án, giải pháp tối ưu, toàn diện để đăng ký bảo hộ tác phẩm viết.
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ tác phẩm viết và tư vấn điều kiện bảo hộ quyền tác giả.
 • Tư vấn, tra cứu thông tin đến đăng ký bảo hộ tác phẩm viết.
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khởi kiện liên quan đến tranh chấp bảo hộ tác phẩm viết.
 • Tư vấn khai thác các vấn đề pháp lý, cung cấp nhân lực tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm viết, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm viết và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
 • Tư vấn cấp lại hoặc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ tác phẩm viết.

Đại diện khách hàng theo ủy quyền thực hiện thủ tục và bảo vệ quyền lợi của khách hàng liên quan đến bảo hộ tác phẩm viết

Với tư cách là đại diện theo ủy quyền, G-GLOBAL tiến hành thực hiện:

 • Các thủ tục pháp lý để đăng ký bảo hộ tác phẩm viết.
 • Theo đuổi đơn đăng ký bảo hộ tác phẩm viết; trả lời hoặc khiếu nại thông báo của cơ quan quản lý về quyền sở hữu trí tuệ; phản biện, bảo vệ trước các phản đối của bên thứ ba (nếu có).
 • Theo dõi, phát hiện, cảnh báo về các tranh chấp, các hành vi xâm phạm tác phẩm viết (nếu có);
 • Đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả.
 • Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm bảo hộ tác phẩm viết.
 • Tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là luật sư bảo vệ lợi ích cho khách hàng.

Dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền tác giả của G-GLOBAL dễ thực hiện như sau:

Bước 1: Các bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi, tiến hành thoả thuận với nhau. Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết.

Bước 2: Sau đó, chúng tôi tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ. Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ quan quản lý về quyền sở hữu trí tuệ và thông báo nhanh nhất có thể cho khách hàng khi cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ.

G-GLOBAL hội tụ những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu pháp lý về việc đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi tin rằng sẽ làm các bạn hài lòng. Cách thức liên hệ như sau:

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X