Đại diện sở hữu trí tuệ

Dịch vụ sở hữu trí tuệ trong những năm gần đây là xu hướng của các cá nhân, tổ chức nhằm bảo vệ và được bảo hộ đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hay thuộc sở hữu của mình; đồng thời cũng là căn cứ xác định nghĩa vụ chứng minh khi có tranh chấp xảy ra. Để thực hiện công việc này, cá nhân, tổ chức phải thực hiện việc thẩm định, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ, người được thực hiện thủ tục này phải chủ đơn khi đăng ký bảo hộ tác phẩm hoặc quyền sở hữu công nghiệp do mình sáng tạo ra hoặc thuộc sở hữu của mình hoặc là cá nhân, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, đại diện sở hữu là gì?

Một số khái quát về đại diện sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền quan trọng của cá nhân, tổ chức, cơ quan đối với tài sản trí tuệ mà mình tạo lập lên. Trong đó, các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: Quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng vật nuôi.

Các quyền này chỉ được bảo vệ một cách vững chắc và đầy đủ nhất khi được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký này được cá nhân, cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký hoặc thông qua một đơn vị dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ để thực hiện việc đăng ký.

Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các cơ quan nhà nước.

Đại diện sở hữu trí tuệ được pháp luật Việt Nam ghi nhận là ngành nghề dịch vụ có điều kiện. Tức là doanh nghiệp, tổ chức, các nhân hành nghề luật sư Việt Nam hay kể cả hợp tác xã khi đáp ứng được các điều kiện mới được kinh doanh ngành nghề này, các tổ chức nước ngoài không được pháp luật cho phép hành nghề này. Trước hết, người thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ phải được cấp chứng chỉ hành nghề làm đại diện sở hữu trí tuệ và hoạt động cho một tổ chức hành nghề đại diện sở hữu trí tuệ, phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi nhận trong sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu trí tuệ, sau đó mới có quyền đại diện cho khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Nội dung của ngành nghê đại diện sở hữu trí tuệ

Nội dung của ngành nghề đại diện sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
 • Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
 • Khi thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ thì cá nhân, tổ chức cần có trách nhiệm:
 • Thông báo rõ các khoản, các mức phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ.
 • Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện.
 • Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết.

Các dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ

Đối với nhãn hiệu hàng hoá

 • Thực hiện việc phân nhóm nhãn hiệu hàng hóa dự kiến đăng ký và tiến hành việc tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký đối với nhãn hiệu. Trường hợp, nhãn hiệu hàng hóa mà quý khách dự định đăng ký gây trùng với nhãn hiệu đã đăng chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng thực hiện việc điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin để nâng cao khả năng đăng ký nhãn hiệu.
 • Tư vấn giúp khách hàng các thủ tục, giải pháp pháp lý cũng như hướng dẫn khách hàng sử dụng nhãn hiệu một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
 • Soạn thảo Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa giúp khách hàng.
 • Đại diện cá nhân, cơ quan, tổ chức sở hữu tài sản trí tuệ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như trực tiếp thay mặt khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trên cơ sở; chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

Đối với Sáng chế/giải pháp hữu ích

 • Tiến hành việc tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích của khách hàng.
 • Thực hiện việc soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị tài liệu đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cho khách hàng.
 • Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích và trực tiếp xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh đối với quá trình đăng ký.
 • Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc sử dụng bằng đốc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
 • Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền;
 • Thay mặt khách hàng khiếu kiện Quyết định của Cục sở hữu trí tuệ bao gồm  phản đối, kiến nghị  thay đổi quyết định;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

Đối với kiểu dáng công nghiệp

 • Hỗ trợ khách hàng trong việc tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp.
 • Thực hiện việc soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết để thực hiện việc đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu, thông tin mà khách hàng cung cấp.
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp. Xử lý các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp (nếu có).
 • Tư vấn giúp khách hàng trong việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp một cách phù hợp và hiệu quả đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ KDCN trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

Đối với bí mật kinh doanh

 • Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến điều kiện đăng ký đối với bí mật kinh doanh theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật chuyên ngành.
 • Tư vấn việc đăng ký bí mật kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ việc soạn thảo Hồ sơ, chuẩn bị tài liệu cần thiết để khách hàng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh.
 • Thực hiện việc đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thay mặt khách hàng tiếp nhận kết quả, thực hiện việc sửa đổi và bổ sung hồ sơ, liên hệ với chuyên viên thụ lý Hồ sơ để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh.
 • Hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý phát sinh trong việc sử dụng bí mật kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

Đối với Bản quyền tác giả:

 • Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;
 • Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển; nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

 Đối với khiếu nại, giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ:

 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:
 • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 • Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;
 • Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 • Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
 • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
 • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền;

Những lý do mà bạn nên đến với G-GLOBAL

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ G-GLOBAL là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu về các vấn đề về sở hữu trí tuệ; đảm bảo chất lượng, phản hồi điện thoại và email của khách hàng trong thời gian sớm nhất, đem đến cho khách hàng sự hài lòng.

Hệ thống quản lý

G-GLOBAL với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

G-GLOBAL luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt các chuyên gia về sở hữu trí tuệ của G-GLOBAL được đào tạo chuyên môn cao và sâu, kinh nghiệm làm việc để thực hiện những dịch vụ về sở hữu trí tuệ có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý mang tính cạnh tranh

Khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu muốn giao hàng tại địa chỉ mong muốn sẽ được G-GLOBAL phân bổ nhân viên đến nhận các tài liệu đúng địa điểm và thời gian mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo cho việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý, chi phí cạnh tranh để lựa chọn của khách hàng là đúng đắn nhất.

Lợi ích nhận được từ dịch vụ của G-GLOBAL: cung cấp kiến thức cơ bản, dễ hiểu về các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ; kết hợp hài hòa với khách hàng trong việc hoàn thiện và xử lý hồ sơ; đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để được cấp chứng nhận; hỗ trợ và tư vẫn giải quyết tranh chấp, xâm phạm thương hiệu đã đăng ký….

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X