IAF là gì? Vai trò của diễn đàn công nhận quốc tế

IAF là gì

 

Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) là một hiệp hội trên toàn thế giới gồm các tổ chức công nhận và các tổ chức khác quan tâm đến đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực hệ thống quản lý, sản phẩm, quy trình, dịch vụ, nhân sự, xác nhận và xác minh và các chương trình đánh giá sự phù hợp tương tự khác.

Mục đích của IAF là gì?

Chức năng chính của chúng tôi là phát triển một chương trình đánh giá sự phù hợp duy nhất trên toàn thế giới nhằm giảm rủi ro cho các doanh nghiệp và khách hàng của họ bằng cách đảm bảo với họ rằng các chứng chỉ đã được công nhận và các tuyên bố xác nhận và xác minh có thể được dựa vào.

 • 94 Cơ quan công nhận
 • 28 Thành viên hiệp hội
 • 6 Nhóm công nhận khu vực

 

Điều lệ của diễn đàn công nhận quốc tế IAF

 • Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) là một hiệp hội quốc tế gồm các tổ chức đã đồng ý làm việc cùng nhau trên toàn thế giới để đạt được các mục tiêu tạo thuận lợi thương mại chung. Chúng tôi là một diễn đàn lớn trên toàn thế giới để phát triển các nguyên tắc và thực tiễn để tiến hành đánh giá sự phù hợp nhằm mang lại sự tự tin cần thiết cho sự chấp nhận của thị trường. Chúng tôi thực hiện thông qua việc công nhận các cơ quan tiến hành chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm, quy trình, dịch vụ và nhân sự cũng như xác nhận và xác minh.
 • Chúng tôi thúc đẩy sự chấp nhận trên toàn thế giới đối với các chứng chỉ về sự phù hợp và các tuyên bố xác nhận và xác minh được cấp bởi các cơ quan chứng nhận và xác nhận / xác minh được các Thành viên của Tổ chức Công nhận của IAF công nhận, đồng thời tìm cách gia tăng giá trị cho tất cả các bên liên quan thông qua những gì chúng tôi làm và thông qua các chương trình của chúng tôi.
 • Trên cơ sở toàn cầu, chúng tôi tập hợp các cơ quan công nhận đối tác và đại diện của các nhóm bên liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu thông qua việc chấp nhận các chứng chỉ đã được công nhận về sự phù hợp cũng như các tuyên bố xác thực và xác minh.
 • Chúng tôi phát triển và / hoặc công nhận các quy trình và thông lệ thích hợp để thực hiện đánh giá sự phù hợp trên toàn thế giới và đảm bảo các quy trình này được các Thành viên Tổ chức Công nhận IAF và các cơ quan chứng nhận và xác nhận / xác minh được công nhận của họ áp dụng phổ biến.
 • Chúng tôi tham vấn rộng rãi với các bên liên quan trong việc phát triển các chương trình của mình và chúng tôi làm việc để cung cấp tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp tốt nhất có thể nhằm cung cấp cho các bên liên quan của chúng tôi một kết quả giá trị gia tăng.
 • Chúng tôi ảnh hưởng đến thương mại thế giới thông qua liên kết và làm việc với các tổ chức quốc tế và các nhóm ngành quan trọng khác.

  Bản gốc được phê duyệt bởi các thành viên của IAF tháng 11 năm 2000.

 

Cơ cấu tổ chức của IAF

Các điều khoản tham chiếu, nhiệm vụ và nhiệm vụ của Thành viên, Hội đồng quản trị và Thư ký được xác định bởi Quy chế và Biên bản ghi nhớ (MoU). Cấp quyền cao nhất trong IAF là các Thành viên trong Đại hội. Các cuộc họp Đại hội đồng đưa ra quyết định và đưa ra chính sách nhân danh các Thành viên. Hội đồng chịu trách nhiệm về các hành động pháp lý được thực hiện thay mặt cho các Thành viên, phát triển các định hướng chính sách rộng rãi cho IAF và đảm bảo rằng công việc hàng ngày của IAF được thực hiện theo các chính sách đã được các Thành viên phê duyệt.

Ban điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về công việc hàng ngày của IAF trên cơ sở các quyết định của Thành viên và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tất cả các Ủy ban và Nhóm trực thuộc của IAF, bao gồm cả Ủy ban điều hành, phải tuân theo các Thủ tục chung của IAF.

 

Vai trò của diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) là gì?

 • Đảm bảo rằng các Thành viên của Cơ quan Công nhận chỉ công nhận các cơ quan có đủ năng lực để thực hiện công việc mà họ đảm nhận và không bị xung đột lợi ích.
 • Duy trì Thỏa thuận thừa nhận đa phương của IAF (MLA) giữa các thành viên của Tổ chức công nhận, nhằm giảm rủi ro cho các doanh nghiệp và khách hàng của họ bằng cách đảm bảo rằng chứng chỉ được công nhận hoặc tuyên bố xác nhận / xác minh có thể được dựa trên bất kỳ nơi nào trên thế giới.
 • Làm việc để tìm ra cách hiệu quả nhất để đạt được một hệ thống duy nhất sẽ cho phép các công ty có chứng chỉ đánh giá sự phù hợp được công nhận hoặc tuyên bố xác thực / xác nhận ở một nơi trên thế giới có chứng chỉ hoặc tuyên bố xác nhận / xác minh đó được công nhận ở những nơi khác trên thế giới.
 • Loại bỏ nhu cầu về việc các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ phải được chứng nhận ở mỗi quốc gia nơi họ bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Được chứng nhận một lần – được chấp nhận ở mọi nơi.
 • Thúc đẩy công nhận như một cơ chế hiệu quả để cung cấp niềm tin vào hàng hóa và dịch vụ, điều cần thiết cho việc tạo thuận lợi thương mại toàn cầu.

IAF Certsearch – Cơ sở dữ liệu toàn cầu về chứng nhận hệ thống quản lý

Các doanh nghiệp và Chính phủ đang đòi hỏi sự minh bạch hơn giữa các tổ chức và chuỗi cung ứng của họ. Họ dựa vào các chứng nhận được công nhận để đưa ra các quyết định quan trọng khi phát triển chuỗi cung ứng của mình.

Chuỗi cung ứng được chứng nhận là một cách các Doanh nghiệp và Chính phủ có thể chứng minh họ có chuỗi cung ứng toàn cầu tuân thủ và minh bạch.

IAF CertSearch đã được thành lập bởi Diễn đàn Công nhận Quốc tế và các thành viên của nó để các chứng chỉ được công nhận từ khắp nơi trên thế giới có thể được xác nhận. IAF CertSearch là một cơ sở dữ liệu toàn cầu, nơi người dùng có thể tìm kiếm và xác thực trạng thái của chứng chỉ được công nhận do Tổ chức chứng nhận đã được Tổ chức công nhận thành viên ký của IAF công nhận theo phạm vi chính ISO / IEC 17021-1.

IAF CertSearch hiện tổng hợp dữ liệu từ 70Cơ quan công nhận và 1,270Các Cơ quan Chứng nhận để làm cho việc xác nhận (các) chứng nhận của tổ chức trở nên đơn giản và dễ dàng.IAF CertSearch cũng cung cấp cho các tổ chức thông tin về mạng được công nhận, bao gồm danh sách tất cả các Tổ chức Công nhận và Tổ chức Chứng nhận trên toàn cầu.Các tổ chức muốn được chứng nhận có thể duyệt qua danh sách các Tổ chức chứng nhận được công nhận tại đây. Các tổ chức tìm kiếm sự công nhận có thể duyệt qua danh sách các Cơ quan Công nhận tại đây.

“Được chứng nhận một lần, được chấp nhận ở mọi nơi”

Lợi ích MLA

Mục đích của MLA IAF là đảm bảo sự công nhận lẫn nhau về chứng nhận được công nhận và tuyên bố xác nhận / xác minh giữa các bên ký kết MLA, và sau đó chấp nhận chứng nhận được công nhận và tuyên bố xác nhận / xác minh ở nhiều thị trường dựa trên một công nhận.

Tiêu chuẩn và công nhận có thể là một tài sản quan trọng trong bộ công cụ của khu vực công để đáp ứng các mục tiêu chính sách. Đảm bảo khu vực công trình bày cách đánh giá sự phù hợp đã được công nhận bởi các chính quyền và cơ quan quản lý trung ương và địa phương để mang lại những lợi ích tích cực, bằng cách cung cấp các nghiên cứu điển hình từ khắp nơi trên thế giới trong các lĩnh vực chính sách quan trọng chứng minh các công cụ khác nhau có thể mang lại kết quả như thế nào.

Đối với Chính phủ

IAF MLA cung cấp cho các chính phủ một khuôn khổ đáng tin cậy và mạnh mẽ để tiếp tục phát triển và nâng cao các hiệp định thương mại quốc tế song phương và đa phương giữa chính phủ với chính phủ. Mục đích dài hạn là việc sử dụng và thừa nhận hoàn toàn, bởi cả các ngành công nghiệp và tư nhân, đánh giá sự phù hợp đã được công nhận, bao gồm các chứng chỉ và tuyên bố xác nhận / xác minh từ các quốc gia khác. Bằng cách này, mục tiêu thương mại tự do “được công nhận một lần, được chấp nhận ở mọi nơi” có thể được thực hiện.

Đối với cơ quan quản lý

IAF MLA đại diện cho một ‘con dấu phê duyệt’ được quốc tế công nhận để chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu đã thỏa thuận. Do đó, rủi ro được giảm thiểu do các quyết định dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp đáng tin cậy. Nhiều người chỉ định, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ, đã nhận ra tầm quan trọng của các chương trình công nhận đáng tin cậy được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Công nhận và IAF MLA giúp các cơ quan quản lý đáp ứng trách nhiệm pháp lý của riêng họ bằng cách cung cấp một hệ thống được công nhận trên toàn cầu để chấp nhận chứng nhận được công nhận, xác nhận và xác minh.

Trang web này, do các đối tác cơ sở hạ tầng chất lượng toàn cầu cùng phát triển, giới thiệu cách thức đánh giá sự phù hợp đã được công nhận trên toàn thế giới được sử dụng bởi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực để mang lại những lợi ích tích cực. Trang web này bao gồm các nghiên cứu điển hình, tài liệu nghiên cứu và các tài liệu hỗ trợ để minh họa giá trị của việc áp dụng các tiêu chuẩn được công nhận. Các ví dụ được công bố trên trang web trích dẫn dữ liệu tài chính hữu hình để minh họa việc tiết kiệm chi phí đạt được cho dù thông qua hiệu quả nguồn lực hoặc (các) quy định đáp ứng với chi phí thấp hơn, giá trị của việc tiếp cận thị trường mới hoặc tiết kiệm đạt được thông qua sự công nhận từ các tổ chức như công ty bảo hiểm, cơ quan quản lý hoặc người mua .

Cho doanh nghiệp

IAF MLA cung cấp cho các doanh nghiệp đang mua sắm các sản phẩm và dịch vụ sự tin tưởng cao hơn về tính nhất quán của chất lượng. Do đó, các doanh nghiệp có thể lựa chọn các nhà cung cấp từ xa hơn với hiểu biết rằng họ sẽ nhận được các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các tiêu chuẩn đã được công nhận.

Đối với nhà sản xuất

Việc các sản phẩm được đánh giá và chứng nhận là phù hợp với một tiêu chuẩn cụ thể cho phép các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ phân biệt với các nhà cung cấp kém uy tín hơn, do đó tạo ra lợi thế cạnh tranh.

 

IAF MLA đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và phương pháp đánh giá sự phù hợp là giống nhau, cho phép một chứng chỉ hoặc tuyên bố xác nhận / xác nhận được công nhận trên toàn thế giới. Điều này làm giảm chi phí chứng nhận được công nhận, xác nhận và xác minh, đồng thời giảm nguy cơ sản phẩm hoặc dịch vụ bị các đối tác thương mại quốc tế từ chối.

Đối với người tiêu dùng

Niềm tin của người tiêu dùng có thể đạt được từ hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc mang giấy chứng nhận hợp quy. IAF MLA đảm bảo rằng hàng hóa và dịch vụ được đưa ra thị trường, từ bất kỳ quốc gia xuất xứ nào, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn, hoặc trách nhiệm với môi trường và xã hội.

IAF  đã xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử để hỗ trợ các nguyên tắc rộng rãi về hành vi kinh doanh hợp pháp và đạo đức được các Thành viên IAF chấp nhận. Quy tắc Ứng xử không phải là một danh sách đầy đủ các câu hỏi pháp lý hoặc đạo đức có thể phải đối mặt trong quá trình kinh doanh, và do đó, Quy tắc ứng xử được dự định sử dụng cùng với nhận thức thông thường và phán quyết đúng đắn.

 • Quy tắc Ứng xử thể hiện sự tự nguyện của các Thành viên IAF về một tiêu chuẩn ứng xử thường có thể cao hơn và vượt quá các yêu cầu của luật pháp.
 • Việc chấp nhận Bộ Quy tắc Ứng xử là bắt buộc đối với các Thành viên IAF như một điều kiện để trở thành thành viên của IAF.
 • Việc không tuân thủ Quy tắc Ứng xử sẽ là cơ sở để xử lý kỷ luật, theo quyết định của Hội đồng IAF, cho đến và bao gồm cả việc đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của IAF.

IAF đã ký một số biên bản ghi nhớ với các tổ chức quốc tế có chung mục tiêu và có một số thỏa thuận về việc đưa các chương trình của khu vực tư nhân vào Thỏa thuận thừa nhận đa phương của IAF, bao gồm các chương trình với FAMI-QS, Foundation FSSC, GLOBALG.AP và Hiệp hội Chứng nhận Nhân sự Quốc tế.

 

IAF cũng là một trong những thành viên sáng lập của Mạng lưới Quốc tế về Cơ sở hạ tầng Chất lượng (INetQI), tập hợp các tổ chức quốc tế tích cực trong việc thúc đẩy và triển khai các hoạt động cơ sở hạ tầng chất lượng (đo lường, công nhận, tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp) như một công cụ để phát triển kinh tế bền vững.

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

 

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ G-Global


  X