Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Theo quy định của Bộ luật dân sự thì quyền sở hữu trí tuệ là tài sản thuộc nhóm quyền tài sản. Vậy đã là tài sản thì chúng ta phải làm như thế nào để bạo vệ chính tài sản đó. Do vậy để được pháp luật bảo hộ thì các bạn phải tiến hành đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thế nhưng, để Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chúng ta cần thực hiện những thủ tục gì và thực hiện như thế nào thì Văn phòng chứng nhận quốc tế G-GLOBAL xin tư vấn như sau:

Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ

Theo Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 thì:

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

– Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

– Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

– Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Thủ tục đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Đối với từng quyền trên thì lại thực hiện thủ tục khác nhau, do vậy G-GLOBAL sẽ tư vấn cụ thể sau:

+ Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

+ Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

=> Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Điều kiện bảo hộ phải tuân theo chương I Phần thứ hai của Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009.

Thủ tục: Thủ tục đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện theo Nghị định  22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

– Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

–  Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Tuy nhiên:

+ Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

+ Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Thủ tục đăng kí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

 • Chuẩn bị đơn đăng kí:
 • Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:
 • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
 • Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định tại các điều từ Điều 102 đến Điều 106 của Luật này;
 • Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Ngoài ra đối với từng đối tượng thì đơn đăng kí có còn những yêu cầu riêng quy định đại mục 2 Chương VIII luật này.

 • Tiếp nhận đơn đăng kí:

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây:

 1. a) Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;
 2. b) Bản mô tả, trong đó có phạm vi bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế; bộ ảnh chụp, bản vẽ, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý;
 3. c) Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn.

– Thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

+ Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn.

+ Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

 • Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;
 • Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;
 • Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;
 • Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật này;
 • Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.
 • Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều này.

Thủ tục đăng kí quyền đối với giống cây trồng

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Để được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc nộp đơn đăng ký bảo hộ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng (sau đây gọi là người đăng k‎ý) bao gồm:

 • Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư cho tác giả chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thoả thuận khác;
 • Tổ chức, cá nhân được chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng.
 • Cách thức nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng
 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng (sau đây gọi là đơn đăng ký bảo hộ) trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam nộp đơn đăng ký bảo hộ thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
 • Kết quả đăng kí thành công, sẽ được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng
 • Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối với các giống cây trồng khác.

Dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại G-GLOBAL

Dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại G-GLOBAL rất đa dạng bao gồm: dịch vụ tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện đăng kí sở hữu trí tuệ,…

Dịch vụ tư vấn:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn điều kiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn sửa chữa, bổ sung hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng kí:

Đối với hoạt động thì có nhiều ưu điểm hơn. Vì khi G-GLOBAL đại diện thực hiện đăng kí thì khách hàng sẽ tiết kiệm dược cả thời gian lẫn công sức và có thể dành thời gian đó cho các công việc khác thông qua thủ tục đơn giản như sau:

Bước 1: Các bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi và tiến hành thoả thuận với nhau. Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết.

Bước 2: Sau đó, chúng tôi tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ. Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ và thông báo nhanh nhất có thể cho khách hàng khi Cục ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

G-GLOBAL hội tụ những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu pháp lý về việc đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi tin rằng sẽ làm các bạn hài lòng.

Vậy làm thế nào để liên lạc với chúng tôi, rất đơn giản các bạn hãy liên lạc qua các kênh sau:

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi [recaptcha size:compact]


  X
  Liên hệ nhận báo giá