CHỨNG NHẬN KEO DÁN GẠCH – TCVN 7899

Cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, các doanh nghiệp luôn mong muốn chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Vì thế sản phẩm được chứng nhận chất lượng là rất cần thiết. Các sản phẩm keo dán gạch có chứng nhận keo dán gạch.

Để các doanh nghiệp có thể đơn giản hóa các thủ tục, trình tự; tránh lãng phí thời gian. G-GLOBAL đã và đang thực hiện chứng nhận này. Để hiểu rõ hơn xin mời quý độc giả theo dõi trong bài viết dưới đây.

CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ CHỨNG NHẬN KEO DÁN GẠCH

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

 

 • TCVN 7899-1:2008 ( ISO 13007-1:2004) Gạch gốm ốp lát- vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa keo dán gạch;
 • TCVN 7899-2:2008 (ISO 13007-2:2005) Gạch gốm ốp lát- vữa, keo chít mạch và dán gạch.  Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch;
 • TCVN 7899-3:2008 (ISO 13007-3:2004) Gạch gốm ốp lát- vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch;
 • TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4:2005) Gạch gốm ốp lát- vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch.

TỔNG QUAN VÊ TCVN – TIÊU CHUẨN KEO DÁN GẠCH

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

TCVN là viết tắt của cụm từ Tiêu chuẩn Việt Nam, dùng làm ký hiệu tiền tố cho các bộ tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam.

Hiện nay hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam có khoảng 6000 TCVN. TCVN được phân theo lĩnh vực của khung phân loại. Chúng phù hợp với khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế – ICS. Với mỗi lĩnh vực sẽ có một mã số tương ứng.

Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia bao gồm số hiệu, năm công bố tiêu chuẩn đứng sau cụm từ viết tắt TCVN và được phân cách bằng dấu hai chấm. Ví dụ: TCVN 7452:2004 là ký hiệu của tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu là 7452, được công bố vào năm 2004.

Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế thì ký hiệu tiêu chuẩn gồm ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia và ký hiệu của tiêu chuẩn quốc tế để trong ngoặc đơn, cách nhau khoảng trống một ký tự. Ví dụ: TCVN 14063:2010 (ISO 14063:2006) là ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu 14063 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO 14063:2006 và được công bố năm 2010.

TCVN 7899:2008 – Tiêu chuẩn keo dán gạch

TCVN 7899:2008 (ISO 13007:2004) là ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia có số hiệu 7899 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO 13007:2004 và được công bố năm 2008.

Do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện. Trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng- Bộ Xây dựng. Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này bao gồm bốn phần tương ứng:

 • TCVN 7899-1:2008. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa keo dán gạch.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo dán gạch gốm để ốp tường và lát nền. Trong phạm vi tiêu chuẩn này sẽ quy định các thuật ngữ có liên quan đến sản phẩm. Phương pháp thi công, các chỉ tiêu chất lượng đối với vữa, keo dán gạch gốm ốp lát. Các chỉ tiêu kỹ thuật. 

Cơ sở pháp lý để chứng nhận là: TCVN 7899-2:2008 (ISO 13007-2:2005). Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch.

Trong tiêu chuẩn này bao gồm các phần như sau:
– Phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, phân loại và ký hiệu quy ước.
– Yêu cầu kỹ thuật, ghi nhãn và bao gói.

 • TCVN 7899-2:2008. Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch.

Trong tiêu chuẩn này sẽ trình bày về các phép thử bao gồm việc xác định: thời gian mở, độ trượt, cường độ bám dính khi cắt, cường độ bám dính khi kéo, biên dạng ngang, độ bền hóa.

Tiêu chuẩn được xác định dựa trên  Phần 1 tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008 ( ISO 13007-1:2004). Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa keo dán gạch. ISO 13006 Ceramic tiles- Definitions, classiffication, characteristics and marking.

Tiêu chuẩn này gồm: phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, điều kiện và quy trình thử nghiệm chung.

 • TCVN 7899-3:2008. Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn này cũng giống với TCVN 7899-1:2008 (ISO 13007-1:2004).

Tiêu chuẩn này dựa trên Phần 2 TCVN 7899-2:2008 (13007-2:2005).  Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch. Phần 4 TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4:2005): Phương pháp thử vữa, keo dán gạch.

Tiêu chuẩn này bao gồm : phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, phân loại và ký hiệu quy ước, yêu cầu kỹ thuật, ghi nhãn và bao gói. Trong mỗi phần sẽ có các nội dung được trình bày cụ thể.

 • TCVN 7899-4:2008. Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch.

Trong tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật, theo đó có các phương pháp thử xác định: cường độ uốn và nén, độ hút nước, độ co ngót, độ chịu mài mòn, biến dạng ngang, độ bền hóa.

Cũng như các tiêu chuẩn trên thì tiêu chuẩn này cũng phải dựa trên cơ sở của các tiêu chuẩn khác nhau để thực hiện chứng nhận cụ thể như sau:

TCVN 7899-2:2008 (ISO 13007-2:2005)  Gạch gốm ốp lát – vữa, keo chít mạch và dán gạch- Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch.
ISO 409-1 Vật liệu kim loại – Thử nghiệm độ cứng- Bảng giá triij độ cứng Vicker cho sử dụng trong thử nghiệm trên bề mặt phẳng- Phần 1: HV 5 đến HV 100.
ISO 630 Thép kết cấu – Tấm, tấm dẹt, thanh, đoạn và profile.
ISO 4200 Ống thép đầu thẳng, thép hàn và không có đường nối – Bảng tổng quan về kích thước và khối lượng theo đơn vị độ dài.
Trong tiêu chuẩn này bao gồm các phần như sau: phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, điều kiện và quy trình thử nghiệm chung.

Cách áp dụng các viện dẫn trên: Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

G-GLOBAL chứng nhận keo dán gạch theo TCVN 7789:2008

Các chuyên gia chứng nhận của G-GLOBAL sẽ chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ của bạn theo quy trình đã được G-GLOBAL thiết lập như sau:

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

Bước 2: Đăng ký chứng nhận

Trong bước này doanh nghiệp sẽ tải mẫu Bản đăng ký chứng nhận theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, tùy theo phương thức áp dụng thì sẽ có mẫu bản đăng ký phù hợp. Sau đó điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu doanh nghiệp, lập thành hai bản và nộp đến đơn vị chứng nhận kèm các giấy tờ có liên quan.

Bước 3: Xem xét đăng ký chứng nhận

Khi tiếp nhận yêu cầu chứng nhận của khách hàng thì phòng chuyên môn của đơn vị chứng nhận chịu trách nhiệm xem xét đăng ký chứng nhận của khách hàng, làm cơ sở để ký hợp đồng chứng nhận sản phẩm.

Bước 4: Chuẩn bị đánh giá

G-GLOBAL sẽ thực hiện trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ yếu tố cần thiết để thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận bao gồm:

 • Xây dựng chương trình chứng nhận sản phẩm cho khách hàng;
 • Hỗ trợ khách hàng về các thủ tục liên quan đến thử nghiệm sản phẩm;
 • Thành lập đoàn chuyên gia đánh giá;
 • Lập kế hoạch đánh giá, sau đó gửi cho khách hàng trước ngày đánh giá, kế hoạch này cũng phải được khách hàng xác nhận qua điện thoại hoặc email… trước khi tiến hành đánh giá.

Bước 5: Đánh giá chứng nhận keo dán gạch

G-GLOBAL sẽ tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng; lấy mẫu và đánh giá kết quả thử nghiệm.

Bước 6: Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận keo dán gạch

Trên cơ sở các kết quả đánh giá, kết quả thẩm xét hồ sơ đánh giá và đề nghị chứng nhận thì G-GLOBAL ra quyết định cấp giấy chứng nhận và cho phép sử dụng dấu chứng nhận cho sản phẩm đăng ký chứng nhận.

Bước 8: Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, quy trình chứng nhận còn có thể có thêm các bước:

Bước 9: Chứng nhận lại

G-GLOBAL – TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN KEO DÁN GẠCH

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ G-GLOBAL là tổ chức chứng nhận độc lập, có uy tín, kinh nghiệm lâu năm; đảm bảo chất lượng số 1 trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận.

Hệ thống quản lý

G-GLOBAL với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

G-GLOBAL luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt các chuyên gia chứng nhận của G-GLOBAL được đào tạo chuyên môn cao và sâu để thực hiện những cuộc đánh giá chứng nhận có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ chứng nhận tích hợp

G-GLOBAL cung cấp dịch vụ chứng nhận tích hợp nhiều tiêu chuẩn đã được công nhận rộng rãi để giúp doanh nghiệp nhất quán, tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chính sách hậu mãi

Chúng tôi cũng cung cấp thêm cho quý khách hàng các chương trình hậu mãi: tư vấn miễn phí các dịch vụ liên quan, hỗ trợ đăng sản phẩm trên diễn đàn, website, hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng…

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chứng nhận keo dán gạch theo tiêu chuẩn TCVN 7789:2008.

 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ tốt nhất:

✅ VĂN PHÒNG TƯ VẤN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  G-GLOBAL ✅

💒 Văn phòng Hà Nội:           Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

💒 Văn phòng Đà Nẵng:        73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

💒 Văn phòng HCM:              Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM


☎️ Hotline:                                 0985.422.225

📩  Email:                                    info@ggobal.vn

🌐 Website:                                https://chungnhanquocte.com/ – https://gglobal.vn/

☎️0985.422.225
✅Nhận chứng chỉ nhanh
⭐️Chi phí thấp

Share:

Bài viết liên quan

Tư vấn từ Gglobal
G

0985 422 225

chat zalo
Nhận báo giá chứng nhận ISO

Quý khách vui lòng để lại thông tin để nhận báo giá tốt nhất từ chúng tôi [recaptcha size:compact]


  X
  Liên hệ nhận báo giá