Tiêu chuẩn OHSAS 18001 đánh giá hệ thống quản lý
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tại doanh nghiệp.