Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Quyền sở hữu công nghiệp là gì?