Mã vạch số 3 là của nước nào?

Mã vạch số 3 là của nước nào?