Mã vạch của Úc là bao nhiêu?

Mã vạch của Úc là bao nhiêu?