Mã vạch 42 là của nước nào

Mã vạch 42 là của nước nào