Mã vạch 340 của nước nào?

Mã vạch 340 của nước nào?