GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TIÊU CHUẨN ISO 14001

ISO 14000 có tên đầy đủ là Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Là một bộ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giản thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường tuẩn thủ pháp luật, quy định và chính sách môi trường khác.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm nhiều hệ thống tiêu chuẩn, trong đó cốt lõi nhất là ISO 140001, cái thường dùng làm khuôn mẫu để các tổ chức thiết kế và thực thi hiệu quả hệ thống quản lý môi trường.

Một tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn iso 14000 là tiêu chuẩn iso 14001:2015. Tiêu chuẩn hướng dẫn để có được môi hệ thống quản lý môi trường tốt và giải quyết những khía cạnh quản lý môi trường đặc biệt. Mục tiêu chính của bộ tiêu chuẩn này là đẩy mạnh việc quản lý môi trường hiệu quả trong tổ chức và cung cấp những công cụ hữu ích để sử dụng hiệu quả chi phí, linh hoạt và phản ánh các tổ chức tốt nhất và thực hiện tốt nhất, tiếp nhận thông tin liên quan đến môi trường.

 

Tiêu chuẩn iso 14001:2015

  Các bước áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001  

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch tiến hành dự án.

 • Thành lập ban chỉ đạo dự án, bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về môi trường.
 • Trang bị cho ban lãnh đạo về kiến thức cơ bản của môi trường và quản lý môi trường theo ISO 14001, mục đích của ISO 14001, lợi ích của việc thực hiện ISO 14001.
 • Thực hiện đánh giá ban đầu về môi trường
 • Lập kế hoạch hành động
 • Xây dựng chính sách môi trường và cam kết của lãnh đạo, tuyên bố cam kế này với toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty
 • Phân tích và xem xét những khía cạnh môi trường và những ảnh hưởng của chúng, so sánh với các điều khoản luật hiện hành và những yêu cầu khác có liên quan.
 • Đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình quản lý môi trường.

Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường

 • Trang bị kiến thức chi tiết về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho nhóm thực hiện dự án và các cán bộ lãnh đạo
 • Xây dựng chương trình quản lý môi trường
 • Lập kế hoạch cụ thể và phân công cán bộ chuyên trách từng phần công việc cụ thể cho việc xây  dựng hệ thống
 • Tổ chức đào tạo về hệ thống tài liệu và kỹ năng viết văn bản. Xem xét cung cấp đầu vào cho những quy trình bằng văn bản nhằm bao quát các khía cạnh môi trường, các ảnh hưởng và các nhân tố của hệ thống quản lý môi trường
 • Xây dựng sổ tay quản lý môi trường

Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường

 • Đảm bảo về nhận thức và thông tin liên lạc cho mọi thành viên trong tổ chức để thực hiện hệ thống quản lý môi trường một cách hiệu quả
 • Sử dụng các kỹ thuật năng suất xanh như các công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường
 • Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường, thực hiện các hành động cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, các chương trình về môi trường, các quy trình và sổ tay quản lý môi trường.

Bước 4: Đánh giá và Xem xét

 • Tranh bị kiến thức về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường cho lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của công ty
 • Thiết lập hệ thống đánh giá nội bộ về hệ thống xem xét của lãnh đạo
 • Thực hiện chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 • Báo cáo kết quả của đợt đánh giá trên lên lãnh đạo để xem xét, thực hiện các hành động khắc phục

Bước 5: Đánh giá, xem xét và chứng nhận hệ thống

 • Tổ chức tiến hành đánh giá trước chứng nhận để đảm bảo chất lượng của hệ thống
 • Lựa chọn cơ quan chứng nhận phù hợp và xin đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.
 • Chuẩn bị cho cơ quan chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống văn bản và đánh giá thực trạng của tổ chức
 • Xem xét kết quả đánh giá ban đầu của cơ quan chứng nhận và thi hành các biện pháp khắc phục đối với những điểm không phù hợp
 • Nhận chứng chỉ từ cơ quan chứng nhận.

Bước 6: Duy trì chứng chỉ

 • Thực hiện đánh giá nội bộ
 • Thực hiện các hành động khắc phục.
 • Thực hiện đánh giá giám sát.
 • Tổ chức các kỳ họp xem xét của lãnh đạo.
 • Không ngừng cải tiến

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 được ban hành nhằm giúp các  tổ chức giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi  trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

  Đối tượng áp dụng ISO 14001  

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

  Lợi ích ISO 14001  

Về quản lý

 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện
 • Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường
 • Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường.

Về tạo dựng thương hiệu

 • Nâng cao hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng
 • Giành được ưu thế trong cạnh tranh khi ngày càng có nhiều công ty yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000.

Về tài chính:

 • Tiết kiệm chi phí sản xuất do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả

  Mục đích ISO 14001  

 • Hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm
 • Đảm bảo các hoạt động môi trường được đáp ứng và tuân thủ luật định
 • Hỗ trợ các tổ chức trong việc phòng tránh ảnh hưởng của môi trường

Nguyên tắc hệ thống quản lý môi trường ISO 14001  

 • Kết quả trong quản lý môi trường tốt hơn
 • Để bao gồm các hệ thống quản lý môi trường và các khía cạnh môi trường của sản phẩm
 • Để được áp dụng trong tất cả các quốc gia
 • Để thúc đẩy lợi ích rộng lớn hơn của công chúng cũng như người sử dụng các tiêu chuẩn này
 • Để có chi phí hiệu quả, không quy tắc và linh hoạt để họ có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các tổ chức của bất kỳ loại hoặc kích cỡ trên toàn thế giới
 • Để được dựa trên khoa học
 • Trên tất cả để được thực tế và hữu ích, có thể sử dụng

  Tổ chức cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001  

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu của Việt Nam. Văn Phòng Chứng Nhận Quốc Tế cung cấp dịch vụ đào tạo và chứng nhận ISO 9001, chứng nhận ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, ISO 13485…

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ hoạt động với đội ngũ các chuyên gia về chất lượng, môi trường và an toàn. Những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do vậy họ có sự hiểu biết chính xác về nhu cầu của công ty bạn trong quá trình đánh giá. Toàn bộ chuyên gia đánh giá ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, ISO 13485 của chúng tôi đều đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực này.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ có đội ngũ chuyên gia rộng khắp cùng với các dịch vụ chứng nhận với chi phí tiết kiệm được thiết kế nhằm tối ưu hóa các cơ hội kinh doanh. Các dịch vụ này bao gồm: quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, An ninh thông tin ISO 27001, An toàn thực phẩm ISO 22000.

 

Để biết thêm thông tin chi tiế vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ – ISOCERT

Văn phòng Hà Nội: BT05 – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy  – Hà Nội

Văn phòng Sài Gòn: 65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://chungnhanquocte.com

Hotline: 0906.225.155 – 0985.422.225

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Recommended For You

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *