Bất kỳ công ty nào trong ngành công nghiệp F & B đều có thể áp dụng hệ thống quản lý an toàn chất lượng được nêu chi tiết trong ISO 22000.

Rate this post