Tag: iso 9001

Chứng Nhận ISO 9001- Công Nhận Bởi Tổ Chức QRS Quốc Tế

Chứng Nhận ISO 9001- Công Nhận Bởi Tổ Chức QRS Quốc Tế

Tiêu chuẩn iso 9001:2015 này bao gồm tất cả các hoạt động của tổ chức, bao gồm: xác định các quy trình chính, xác định vai trò và trách nhiệm, chính sách và mục tiêu của nó, rủi ro và cơ hội và yêu cầu tài liệu. Nó cũng bao gồm tầm quan trọng của sự […]

Xem tiếp

Đối tác