Chứng nhận ISO 22000 đảm bảo không có nguy cơ vật lý, sinh học hoặc hóa học nào có thể ảnh hưởng đến quy trình sản xuất F & B.

Rate this post